Παρουσίαση ερευνητικού έργου για την περιβαλλοντική προστασία λιμενικών περιοχών

Την Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2020, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στη Λεμεσό η επίσημη παρουσίαση του ερευνητικού έργου ECOPORTIL, στο οποίο συμμετέχει ως βασικό εταίρος τοFrederick Research Center.

Το έργο ECOPORTIL έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας σε λιμένες και παράκτιες περιοχές μέσα από την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων που αφορούν στη Νομοθεσία, στο πλαίσιο της Αειφόρου Γαλάζιας Ανάπτυξης της στρατηγικής Ευρώπης 2020.

Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκει να βελτιώσει την περιβαλλοντική ποιότητα των λιμανιών και των παράκτιων περιοχών ενισχύοντας τη βιωσιμότητά τους, μέσα από τη χρήση καινοτόμων εργαλείων και μεθόδων για την επιμόρφωση και κατάρτιση των εμπλεκόμενων φορέων, ως μέσο πρόληψης της μόλυνσης και προστασίας των φυσικών θαλάσσιων πόρων.

Από το έργο αυτό αναμένεται να επωφεληθούν μεταξύ άλλων οι Φορείς Διοίκησης Λιμένων, οι Λιμενικές Αρχές, η Ακτοφυλακή, η Ναυτιλιακή Βιομηχανία, ο Τομέας των Μεταφορών, καθώς και εργαζόμενοι σε θέσεις που σχετίζονται με λιμάνια και επηρεάζουν με ποικίλους τρόπους το παράκτιο περιβάλλον.

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού αξίας 850.567,41€ και χρηματοδοτείται από το διακρατικό πρόγραμμα συνεργασίας Interreg V-B “Balkan-Mediterranean 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (European Regional Development Fund - ERDF) και τα Εθνικά Ταμεία των συμμετεχόντων χωρών.

Συντονιστής του έργου είναι το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, ενώ οι υπόλοιποι συνεργαζόμενοι φορείς, εκτός από το Frederick Research Center, είναι: το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η Βουλγαρική Εταιρεία Λιμενικών Υποδομών, το Εθνικό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας και Υδρολογίας Βουλγαρίας και το Ινστιτούτο Μεταφορών Αλβανίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.ecoportil.eu

Presentation of EU-funded project on environmental protection of port areas

The ECOPORTIL project, in which Frederick Research Center is a key partner, was officially presented in Limassol on Friday, March 6, 2020.

The project aims at enhancing environmental protection of areas surrounding ports and coastal areas through the development of innovative learning tools for legislation in the context of the Europe 2020 Sustainable Blue Development Strategy.

In particular, it seeks to improve the environmental quality of ports and coastal areas by enhancing their sustainability, through the use of innovative tools and methods to train the stakeholders as a mean of preventing pollution and protecting marine life.

This project is expected to benefit the Port Authorities, the Coast Guard, the Shipping Industry, the Transport Sector, as well as port-related positions that in various ways are affecting the coastal environment.

The project has a total budget of € 850,567.41 and is funded by the Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020 Transnational Cooperation Program, which is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and the National Funds of the participating countries.

The project is coordinated by the University of Ioannina, while other partners, in addition to Frederick Research Center, include the University of the Aegean, the Bulgarian Port Infrastructure Company, the Bulgarian National Institute of Meteorology and Hydrology in Bulgaria.

For more information on the project, visit: www.ecoportil.eu