Προκήρυξη θέσης ακαδημαϊκού προσωπικού στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

To Πανεπιστήμιο δέχεται αιτήσεις από υποψήφιους που κατέχουν τα

απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση των πιο κάτω ακαδημαϊκών θέσεων:

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ  στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Innovation and Entrepreneurship».

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Για όλες τις πιο πάνω θέσεις απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών σχετικού με το αντικείμενο της θέσης και συναφές διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο.

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και όλα τα απαιτούμενα προσόντα για τις πιο πάνω βαθμίδες μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: http://www.frederick.ac.cy/quick-links/careers

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τις πιο πάνω θέσεις είναι η 31η Αυγούστου, 2021.

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.