Σε τοπικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο καταβάλλεται όλο και μεγαλύτερη προσπάθεια για αύξηση της προστασίας και της ασφάλειας των πολιτών. Η ηλεκτρονική διαχείριση των πληροφοριών είναι μια καθοριστική παράμετρος της καθημερινότητας όλων μας και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Αδιάλειπτα τεράστιοι όγκοι δεδομένων και πληροφοριών διακινούνται, αποθηκεύονται και τυγχάνουν επεξεργασίας σε όλο τον κόσμο. Επίσης, οι περισσότερες πτυχές της καθημερινής ανθρώπινης δραστηριότητας εξαρτούνται πλέον από τις υποδομές της ηλεκτρονικής και της πληροφορικής. Ωστόσο , μαζί με τα οφέλη που απορρέουν από την ικανότητα του Διαδικτύου να διαχειρίζεται αυτόματα όλες αυτές τις πληροφορίες, ελλοχεύουν μεγάλες απειλές για τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις, και τους ιδιώτες. Οι απειλές αυτές περιλαμβάνουν την πιθανή κακόβουλη παρείσφρηση στις πληροφορίες με σκοπό την υποκλοπή, τροποποίηση, διαγραφή των πληροφοριών που αποθηκεύονται και μεταδίδονται, τη μη εξουσιοδοτημένη εξασφάλιση προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων όπως και διαβαθμισμένων πληροφοριών, την παραβίαση πληροφοριακών συστημάτων, κτλ. Η ανάγκη για λήψη των αναγκαίων προληπτικών και/ή διορθωτικών μέτρων αντιμετώπισης των απειλών, έχει γίνει επιτακτική ανάγκη τα τελευταία χρόνια.

Έτσι, δημιουργείται αυξανόμενη ζήτηση για άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα ασφαλείας που θα είναι σε θέση να καθοδηγήσουν το σχεδιασμό, ανάπτυξη, και λειτουργία των συστημάτων ασφάλειας των πληροφοριών. Σκοπός του προγράμματος κατάρτισης είναι η απόκτηση, από πλευράς καταρτιζόμενων, των απαραίτητων/αναγκαίων γνώσεων, για να αναγνωρίζουν τους κινδύνους που ελλοχεύουν όσον αφορά στην ασφάλεια πληροφοριών καθώς επίσης να προσδιορίζουν τα οφέλη που προκύπτουν από την ελαχιστοποίηση των κινδύνων αυτών. Επίσης να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν, και να διαχειριστούν συστήματα βασισμένα στο Πρότυπο ISO/IEC 27001:2013 για Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, στους οργανισμούς/εταιρείες τους.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Έντυπα Συμμετοχής:

Διάρκεια Κατάρτισης: 14 Ώρες

Διεξαγωγή
 6, 7 Νοεμβρίου 2017 Χώρος Frederick
Μέρες
 Δευτέρα, Τρίτη Επιχορήγηση € 428.40
Ώρες
 09:00 – 17:00 Κόστος πριν την επιχορήγηση € 535.50 (συμπ. ΦΠΑ)
Διάρκεια
 14 Ώρες Κόστος μετά την επιχορήγηση € 107.10 (συμπ. ΦΠΑ)
Συντονιστής Προγραμματος   Δρ Γιώργος Χατζηχριστοφή    

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφερόντος