Οι λειτουργοί (κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι) και οι διευθυντές, οι οποίοι εργάζονται σε εθελοντικές οργανώσεις, Τοπικές Αυτοδιοικήσεις και κοινωνικές υπηρεσίες είναι υπεύθυνοι για την ομαλή λειτουργία μιας πλειάδας προγραμμάτων. Μέσα στις υποχρεώσεις τους είναι η αξιολόγηση των προγραμμάτων τους, προκειμένου να γνωρίζουν την ικανοποίηση των εξυπηρετούμενων (π.χ. ηλικιωμένους, άτομα με ειδικές ανάγκες, παιδιά, οικογένειες, μετανάστες) καθώς και την αναγκαιότητα των συγκεκριμένων προγραμμάτων. Η αξιολόγηση προγραμμάτων είναι μια δράση που συνδέεται άρρηκτα με την έρευνα καθώς και την παρέμβαση για αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σκοπός και στόχοι του προγράμματος είναι να δώσει έμφαση και να στοχεύει στην διαδικασία προετοιμασίας μιας έρευνας (επιλογή ερευνητικής μεθοδολογίας, δημιουργία εργαλείων αξιολόγησης), στην προετοιμασία αξιολόγησης ενός οργανισμού και τέλος στην διαδικασία λήψης απόφασης και στην παρέμβαση για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Διάρκεια Κατάρτισης: 30 Ώρες

Διεξαγωγή   Χώρος  
Μέρες   Επιχορήγηση  
Ώρες   Κόστος πριν την επιχορήγηση  
Διάρκεια   Κόστος μετά την επιχορήγηση  
Συντονιστής Προγραμματος      

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφερόντος