Στην Κύπρο μεγάλος αριθμός κοινωνικών επιστημόνων (κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί ανθρωπολόγοι, ψυχολόγοι, νομικοί) και επιστημόνων της υγείας (νοσηλευτές, ειδικότητες παραϊατρικών επαγγελμάτων) εργάζεται σε εθελοντικές οργανώσεις, Τοπικές Αυτοδιοικήσεις και κοινωνικές υπηρεσίες, ως υπεύθυνοι για την ομαλή λειτουργία μιας πλειάδας προγραμμάτων. Μέσα στις υποχρεώσεις τους είναι η ομαλή λειτουργία των προγραμμάτων, η αξιολόγησή τους προκειμένου να γνωρίζουν την ικανοποίηση των εξυπηρετούμενων (π.χ. ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, παιδιά, οικογένειες, μετανάστες), καθώς και η διαρκής αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς την εκάστοτε ευάλωτη ομάδα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η διαρκώς εξελισσόμενη τεχνολογία έρχεται να διαδραματίσει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο, τόσο στην προσπάθεια αναβάθμισης και εξέλιξης των παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και στον/ους τρόπο/ους παροχής των υπηρεσιών.

Σκοπός και στόχοι του προγράμματος είναι να δώσει έμφαση και να στοχεύει στην διαδικασία προετοιμασίας των επαγγελματιών στην χρήση και ενσωμάτωση νέων τεχνολογικών εργαλείων (π.χ. λογισμικών, εφαρμογών) στην καθημερινή πρακτική τους. Η εν λόγω κατάρτιση θα εμπλουτίσει τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους γύρω από τις νέες τεχνολογίες, προκειμένου να καταφέρουν να αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους εξυπηρετούμενους τους.

Διάρκεια Κατάρτισης: 30 Ώρες

Διεξαγωγή   Χώρος  
Μέρες   Επιχορήγηση  
Ώρες   Κόστος πριν την επιχορήγηση  
Διάρκεια   Κόστος μετά την επιχορήγηση  
Συντονιστής Προγραμματος      

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφερόντος