Η θερμοκρασία του σκυροδέματος κατά τη στιγμή της σκυροδέτησης παίζει σημαντικότατο ρόλο στην τελική ποιότητα του παραγόμενου υλικού. Το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 206 (2013) έχει θεσπίσει κάποιους γενικούς κανόνες συμμόρφωσης αναφορικά με τους τρόπους παραγωγής και παράδοσης του έτοιμου σκυροδέματος. Στον τεχνικό κόσμο είναι γνωστές διάφορες πρακτικές οι οποίες μπορούν να μειώσουν τις επιπτώσεις των υψηλών θερμοκρασιών παράδοσης και ενυδάτωσης. Στην Κύπρο μετά από πολιτική απόφαση που πάρθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών σε συνάντηση που έγινε στις 28/02/2011 και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης, τροποποιήθηκε το Κυπριακό συμπληρωματικό πρότυπο CYS 300:2008 με την αύξηση της θερμοκρασίας παράδοσης από 32οC σε 35οC.

Σκοπός και στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η τεχνική περιγραφή των επιπτώσεων των συνθηκών θερμού καιρού τόσο στην αντοχή, όσο και στην ανθεκτικότητα του σκυροδέματος, καθώς επίσης και η εισήγηση τρόπων αντιμετώπισής τους. Θα γίνει καταγραφή πρακτικών και οικονομικών εισηγήσεων σχετικά με τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών κατασκευής και παράδοσης σκυροδέματος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Για την Κύπρο είναι ύψιστης σημασίας η διατήρηση του κύκλου εργασιών της κατασκευαστικής βιομηχανίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν. Από τεχνικής άποψης η σωστή κατασκευή, παράδοση και διάστρωση του σκυροδέματος καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά.

Διάρκεια κατάρτισης: 16 ώρες

Διεξαγωγή   Χώρος  
Μέρες   Επιχορήγηση  
Ώρες   Κόστος πριν την επιχορήγηση  
Διάρκεια   Κόστος μετά την επιχορήγηση  
Συντονιστής Προγραμματος      

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφερόντος