Με βάση σχετικά στοιχεία του Τμήματος στατιστικής και Ερευνών, προκύπτει ότι ο κύκλος εργασιών της οικοδομικής βιομηχανίας σε εργασίες επεμβάσεων σε υφιστάμενα κτίρια, αυξάνει χρόνο με το χρόνο. Για τους πιο πάνω λόγους, επιβάλλεται όπως ο τεχνικός κόσμος της Κύπρου διαθέτει επαρκείς γνώσεις για το σχεδιασμό και την επίβλεψη μελετών επέμβασης σε υφιστάμενα κτίρια καθώς και επαρκή γνώση στις διάφορες τεχνικές και υλικά που χρησιμοποιούνται για επεμβάσεις επισκευής και ενίσχυσης κτιρίων από Ο/Σ. Επιπλέον, από το 2012 τέθηκε σε εφαρμογή ο Ευρωκώδικας 8.3 (EC8.3) ο οποίος προβλέπει το σύνολο των διαδικασιών και των απαιτήσεων για την εκπόνηση μελετών και εκτέλεση εργασιών επεμβάσεων σε υφιστάμενα κτίρια. Ο εν λόγω κανονισμός εφαρμόζεται σε συνδυασμό με την εφαρμογή και άλλων κανονισμών. Ειδικότερα για την περίπτωση κτιρίων από Ο/Σ απαιτείται και η εν παραλλήλω και ταυτόχρονα εφαρμογή προνοιών του EC0 (Γενικές Διατάξεις), EC1 (Φορτία), EC2 (κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα), ΕC7 (γεωτεχνικά έργα – θεμελιώσεις) και EC8.1 (Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κτιρίων).        

Διάρκεια Κατάρτισης: 14 Ώρες

Διεξαγωγή   Χώρος  
Μέρες   Επιχορήγηση  
Ώρες   Κόστος πριν την επιχορήγηση  
Διάρκεια   Κόστος μετά την επιχορήγηση  
Συντονιστής Προγραμματος      

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφερόντος