Η επίλυση διαφορών στην Κύπρο κατά τη συντριπτική πλειονότητά τους επιλύεται εντός δικαστηρίων, γεγονός που έχει δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα, κυρίως λόγω της σημαντικής καθυστέρησης έκδοσης τελεσίδικων αποφάσεων και των αυξημένων δικαστικών εξόδων που καταλογίζονται στους πολίτες.  Η Ε.Ε. έχει ψηφίσει διάφορα νομοθετήματα, που επιβάλλουν στα Κράτη-Μέλη να υιοθετήσουν μέσα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, ώστε να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω προβλήματα. Η Οδηγία 52/2008, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το Νόμο Περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Νόμος του 2012 (159(I)/2012), επέβαλε στα Κράτη-Μέλη να υιοθετήσουν στην εθνική τους νομοθεσία τη διαμεσολάβηση, ως ένα εργαλείο διευθέτησης ιδιωτικών διαφορών εκτός δικαστηρίων. Η διαμεσολάβηση, προκειμένου να παράξει αξιόπιστα, ποιοτικά και σύντομα αποτελέσματα, πρέπει να ακολουθεί τις παρακάτω παραμέτρους:

  • Σαφή γνώση εκ μέρους των διαμεσολαβητών των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους
  • Τήρηση του απορρήτου της διαδικασίας από όλους τους εμπλεκομένους
  • Τήρηση της διαδικασίας εκ μέρους του διαμεσολαβητή, όπως αυτή προβλέπεται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία
  • Ενημέρωση των εμπλεκομένων μερών και των νομικών συμβούλων τους για τον τρόπο διενέργειας της διαμεσολάβησης καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους
  • Χειρισμός εκ μέρους του διαμεσολαβητή όλων των διαπραγματευτικών τεχνικών,  προκειμένου να επιτευχθεί μεταξύ των μερών συμφωνία για τη διευθέτηση της διαφοράς τους.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Έντυπα Συμμετοχής:

Διάρκεια Κατάρτισης: 40 Ώρες

Διεξαγωγή 6-12 Σεπτεμβρίου 2018 Χώρος Πανεπιστήμιο Frederick στη Λεμεσό
Μέρες Πέμπτη-Σάββατο, Δευτέρα-Τετάρτη Επιχορήγηση (αναμενόμενη)
 €680.00
Ώρες   Κόστος πριν την επιχορήγηση Παρακαλώ δείτε ενημερωτικό Φυλλάδιο
Διάρκεια 40 Ώρες Κόστος μετά την επιχορήγηση Παρακαλώ δείτε ενημερωτικό Φυλλάδιο
Συντονιστής Προγραμματος Δρ Δημήτρης Θεοχάρης    

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφερόντος