Τα φωτοβολταϊκά (ΦΒ) συστήματα αναγνωρίζονται στην 17η έκδοση του προτύπου BS7671 για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σαν ειδικός χώρος με συγκεκριμένες απαιτήσεις σε σχέση με την κατασκευή και λειτουργία τους. Επιπρόσθετα, έχει δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα τη Κυπριακής Δημοκρατίας το διάταγμα  ΚΔΠ 168/2017 του κανονισμού 46 περί ηλεκτρισμού κανονισμοί το οποίο αναφέρει την εφαρμογή του συγκεκριμένου προτύπου από την 1η Σεπτεμβρίου 2017. Τα υφιστάμενα σχέδια για ΦΒ συστήματα στην Κύπρο αφορούν όλα τα κτήρια και οργανισμούς καθώς επίσης και τη συμμετοχή τους στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η ανάγκη επομένως ανάλυσης, σχεδιασμού και μελέτης των ΦΒ συστημάτων σε συνδυασμό με τη χρήση ειδικού και επικαιροποιημένου λογισμικού διασφαλίζει την εφαρμογή των απαιτήσεων των κανονισμών και την ασφαλή λειτουργία τους. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση φυσικών προσώπων ως προς τις απαιτήσεις του προτύπου Wiring Regulations Amendment 3 IET Wiring Regulations (BS 7671:2008+A3:2015) στα φωτοβολταϊκά συστήματα και την ηλεκτρολογική μελέτη αυτών με τη χρήση του λογισμικού Modecsoft Electrical OM. Η εκπαίδευση αφορά επίσης την ανάλυση των υφιστάμενων σχεδίων για ΦΒ συστήματα στην Κύπρο και την ένταξη τους στην νέα ελεύθερη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Διάρκεια Κατάρτισης:

Διεξαγωγή   Χώρος  
Μέρες   Επιχορήγηση  
Ώρες   Κόστος πριν την επιχορήγηση  
Διάρκεια   Κόστος μετά την επιχορήγηση  
Συντονιστής Προγραμματος    

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφερόντος