Φοιτητική Μέριμνα

Το Πανεπιστήμιο Frederick λειτουργεί η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. Σκοπός της Υπηρεσίας είναι η συμβολή στην ανάπτυξη ενός ακαδημαϊκού περιβάλλοντος όπου προάγεται η εποικοδομητική μάθηση, η ακαδημαϊκή επιτυχία και η κοινωνικοποίηση των φοιτητών του Πανεπιστημίου. Για την επίτευξη του στόχου αυτού η υπηρεσία οργανώνεται σε διάφορα γραφεία.

Γραφείο Εγγραφών

Παρέχει ακριβείς και χρήσιμες πληροφορίες σε μελλοντικούς, νέους και μετεγγραφόμενους φοιτητές. Επιπλέον, χειρίζεται το σύστημα εισαγωγής των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο, καθώς και τις αιτήσεις για μετεγγραφές, σε συνεργασία με τα Τμήματα. Επιπρόσθετα, ενημερώνει τους υποψήφιους φοιτητές για τα διάφορα προγράμματα υποτροφιών.
Το Γραφείο Εγγραφών είναι το πρώτο σημείο επαφής που χρειάζεται να επικοινωνήσει κάποιος αν ενδιαφέρεται για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Frederick.

Στέγαση

Η Υπηρεσία λειτουργεί Γραφείο Στέγασης το οποίο είναι υπεύθυνο να βοηθά τους φοιτητές να βρίσκουν κατάλληλη διαμονή και να συμβουλεύουν για τις επιλογές στέγασης. Το Γραφείο διατηρεί και ενημερώνει βάση δεδομένων για τις δυνατότητες στέγασης και ενημερώνει τους φοιτητές με σχετικές πληροφορίες και συμβουλές. Δίνεται προτεραιότητα στους φοιτητές εξωτερικού, επειδή αυτοί πιθανόν να αντιμετωπίσουν πρόσθετη δυσκολία στην εύρεση στέγασης.

Συμβουλευτικό Κέντρο

Βασικός στόχος του Συμβουλευτικού Κέντρου είναι η στήριξη των φοιτητών, η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και της λειτουργικότητάς τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να αποδώσουν παραγωγικά τόσο στα ακαδημαϊκά τους καθήκοντα όσο και στην προσωπική τους ζωή. Το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Frederick στηρίζει τους φοιτητές σε ένα εχέμυθο περιβάλλον με την καθοδήγηση εγγεγραμμένης Κοινωνικής Λειτουργού.

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

  • Στήριξη και παροχή διευκολύνσεων σε φοιτητές με Ειδικές Ανάγκες.
  • Βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη συμβουλευτική στήριξη. Η Κοινωνική Λειτουργός του Συμβουλευτικού Κέντρου βοηθά τους φοιτητές στο ν’ αναγνωρίσουν, να κατανοήσουν και να χειριστούν δυσκολίες ή/και προκλήσεις που σχετίζονται με το οικογενειακό τους περιβάλλον, την ακαδημαϊκή τους επίδοση, τα θέματα προσωπικής τους ανάπτυξης κ.ά.
  • Παρέμβαση σε κρίση.
  • Καθοδήγηση φοιτητικών ομίλων.
  • Το Συμβουλευτικό Κέντρο συνεργάζεται στενά με τα Τμήματα, τους Ακαδημαϊκούς και τους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους για την καλύτερη στήριξη των φοιτητών.

Ακαδημαϊκή Στήριξη

Για κάθε φοιτητή ορίζεται Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ο οποίος τον καθοδηγεί κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται μέσω της συνεχούς επαφής και συνεργασίας με τον Ακαδημαϊκό τους Σύμβουλο, να συζητούν θέματα που αφορούν κυρίως την πορεία των σπουδών τους, την επαγγελματική τους αποκατάσταση και γενικότερα την αντιμετώπιση κάθε θέματος που ανακύπτει κατά τη διάρκεια της φοίτησης.

Σημαντική συνεργασία ανάμεσα στο φοιτητή και τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο πραγματοποιείται κατά την επιλογή των μαθημάτων, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις υποχρεώσεις του.

Το Πανεπιστήμιο Frederick, στην προσπάθειά του να βοηθήσει τους φοιτητές να πετύχουν αυτό που επιδιώκουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αποφάσισε να εισαγάγει στις δομές του το θεσμό του Συνήγορου του Φοιτητή. Ο Συνήγορος επιδιώκει συνεχώς επιβεβαίωση για δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Ο Συνήγορος του Φοιτητή, ανεξάρτητα και αμερόληπτα, μελετά παράπονα φοιτητών τα οποία δεν λύθηκαν από το Τμήμα ή τη Σχολή του φοιτητή.

Το Πανεπιστήμιο παρέχει επίσης και στήριξη στους φοιτητές από άλλες χώρες πριν ακόμη έρθουν στην Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το σύνδεσμο Άφιξη στην Κύπρο

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο