Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Κριτήρια Εισαγωγής

Γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η Ελληνική.

Τα ελάχιστα κριτήρια που απαιτούνται για την εισδοχή του φοιτητή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι:

  • Πτυχίο Ανώτατης εκπαίδευσης στη Φαρμακευτική
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνεται μετά από προφορική συνέντευξη την οποία θα διεξάγει τριμελής επιτροπή αξιολόγησης η οποία θα αποτελείται από τον συντονιστή του Προγράμματος και 2 μέλη ΔΕΠ του Τμήματος


Απαραίτητα Δικαιολογητικά και Αίτηση Εγγραφής

Η αίτηση εγγραφής πρέπει να συνοδεύεται με τα πιο κάτω έγγραφα:

  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Συστατικές Επιστολές
  • Αντίγραφα Πτυχίων
  • Αναλυτική Βαθμολογία Πτυχίων

Αναγνώριση Προηγούμενης Μάθησης

Ενδιαφερόμενοι μπορούν να μεταφέρουν πιστωτικές μονάδες βάσει των γενικών κανόνων για αναγνώριση προηγούμενης μάθησης του Πανεπιστημίου


 

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο