Έναρξη του 7ου Ψηφιακού Πρωταθλήματος 2019-2020

Ο Ψηφιακός Πρωταθλητής της Κύπρου, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς συνδιοργανώνουν το Ψηφιακό Πρωτάθλημα (ΨΠ) στην Κύπρο.

Το ΨΠ είναι διαγωνισμός που στοχεύει στην προώθηση της ψηφιακής καινοτομίας και στην ενθάρρυνση, καλλιέργεια και προαγωγή της ανοιχτής καινοτομίας σε μαθητές, φοιτητές, άλλα φυσικά πρόσωπα / ομάδες, νεοφυείς, νεοσύστατες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τα έργα που υποβάλλονται στον διαγωνισμό θα πρέπει να ανήκουν σε μία από τις δύο κατηγορίες:

- Χρήση της τεχνολογίας για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων ή/και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών (π.χ. αντιμετώπιση κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών ή περιβαλλοντικών ζητημάτων).

- Εστίαση στον σχεδιασμό και ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που να συνάδουν με τις προτεραιότητες της Ψηφιακής Ατζέντας (π.χ., e-Commerce, FinTech, e-Learning, Artificial Intelligence, Smart Cities, e-Governance, e-Health, κτλ.).

Το αντικείμενο του ΨΠ διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία των συμμετεχόντων, αλλά ως κοινή παράμετρος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με την Ψηφιακή Ατζέντα και η ανάπτυξη καινοτόμου μοντέλου ή λειτουργικού πρωτοτύπου ή ψηφιακού προϊόντος ή υπηρεσίας.

Το Ψηφιακό Πρωτάθλημα έχει τρεις κατηγορίες:

Κ1. Μαθητική Επιχειρηματικότητα

Κ2. Φοιτητική Επιχειρηματικότητα

Κ3. Αναπτυξιακή Επιχειρηματικότητα

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής σύντομης περίληψης πρότασης (Προαιρετική): 8 Μαρτίου 2020

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής ολοκληρωμένης πρότασης: 17 Μαΐου 2020

Επίσημος Οδηγός Διαγωνισμού:

http://www.digital-championship.org/DigitalChampionshipGuideGreek.pdf

http://www.digital-championship.org/en/DigitalChampionshipGuide.pdf

 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού:

http://www.digital-championship.org/