ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Σε συνέχεια της νέας σύστασης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (11.3.2020), το Πανεπιστήμιο Frederick, δρώντας προληπτικά, αποφάσισε ότι από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 μέχρι την Κυριακή 22 Μαρτίου 2020 τα μαθήματα των συμβατικών προγραμμάτων σπουδών θα διεξάγονται εξ αποστάσεως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning του Πανεπιστημίου. Η απόφαση ισχύει για όλα τα συμβατικά μαθήματα σε Λευκωσία και Λεμεσό. Η διεξαγωγή μαθημάτων για τα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών συνεχίζεται κανονικά.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 μέχρι και την Κυριακή 22 Μαρτίου 2020, τα μαθήματα των συμβατικών προγραμμάτων σπουδών θα διεξάγονται εξ αποστάσεως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning του Πανεπιστημίου. Νοείται ότι οι φοιτητές/τριες θα συμμετέχουν χωρίς φυσική παρουσία στο Πανεπιστήμιο αλλά μέσω της πλατφόρμας.
2. Κατά την περίοδο αυτή τα εργαστήρια, λόγω ανάγκης φυσικής παρουσίας, αναβάλλονται και τα Τμήματα θα ενημερώσουν τους φοιτητές για το πρόγραμμα αναπληρώσεων των εργαστηρίων σε κατοπινό στάδιο.
3. Οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου είναι σε συντονισμό ώστε να παρέχουν την απαραίτητη στήριξη και καθοδήγηση σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα.
4. Πέραν των γενικών ανακοινώσεων του Πανεπιστημίου, σημειώνεται ότι λεπτομερής ενημέρωση για θέματα που αφορούν στα μαθήματα θα παρέχεται προς τους φοιτητές/τριες, τόσο από τις διοικητικές υπηρεσίες όσο και από τον/την εκάστοτε διδάσκοντα/ουσα, μέσω του φοιτητικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), της πλατφόρμας μάθησης e-learning και της ηλεκτρονικής πύλης extranet του Πανεπιστημίου. Για τον λόγο αυτό καλούνται όλοι οι φοιτητές/φοιτήτριες να παρακολουθούν τακτικά τα πιο πάνω μέσα επικοινωνίας.
5. Οι Αρχές του Πανεπιστημίου παρακολουθούν ανελλιπώς τις εξελίξεις και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, προκειμένου να αξιολογούν την κατάσταση και να παρέχουν συνεχή πληροφόρηση στους φοιτητές/τριες, το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό. Κοινός στόχος είναι η επαναφορά στην κανονική λειτουργία το συντομότερο δυνατό και η διασφάλιση της επιτυχούς ολοκλήρωσης του εαρινού εξαμήνου 2020.

-------

Following the new announcement by the Ministry of Education, Culture, Sport and Youth (11.3.2020), Frederick University has decided, as a precautionary measure, that from Monday 16 March 2020 to Sunday 22 March 2020 the courses of conventional programs of study will be delivered through distance learning via the University’s e-learning platform. The above decision applies to all conventional courses in Nicosia and Limassol. The delivery of distance learning programs of study continues as normal.
Specifically:
1. From Monday 16 March 2020 to Sunday 22 March 2020, the courses of conventional programs of study will be delivered through distance learning via the University’s e-learning platform. This means that students will participate in the courses through the platform and without their physical presence on campus.
2. During this period, labs that require physical presence will be suspended and rescheduled and students will be notified by the Departments accordingly.
3. All Administrative Services of the University are coordinating to provide the necessary support and guidance to all members of the academic community.
4. Apart from the University’s general announcements, it is noted that detailed course-related information will be provided to students by the administrative services and each faculty member through the students’ email, the e-learning platform and the extranet of the University. Therefore students are requested to check regularly the above communication channels.
5. The Authorities of the University closely follow the developments and are in constant communication and cooperation with the Ministry of Health and the Ministry of Education, Culture, Sport and Youth, to evaluate the situation as it evolves and provide ongoing information and support to students and the academic / administrative staff. The common objective is to return to normal operation as soon as possible