Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών και Ασφάλειας Κτιρίων στην Κύπρο Δημιουργία «Κέντρου Αριστείας»

Το έργο ISTOS, που συντονίζει το Frederick Research Center, έλαβε χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία Horizon 2020

English text follows

Το Frederick Research Center ανακοινώνει τη χρηματοδότηση ύψους 900.000€ στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων H2020-WIDESPREAD-05-2020 – Twinning, που αποσκοπεί στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων στην Ευρώπη. Η χρηματοδότηση αυτή είναι μία από τις δύο που έχουν πρόσφατα απονεμηθεί σε Κυπριακούς φορείς. Η επιλεγείσα πρόταση “ISTOS” (Κέντρο Καινοτόμων Λύσεων για την Ασφάλεια Κτιρίων) διακρίθηκε ανάμεσα σε συνολικά 439 προτάσεις που υποβλήθηκαν σε αυτό το εξαιρετικά ανταγωνιστικό πρόγραμμα του Πλαισίου Horizon 2020 της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία.

Το ISTOS θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2020 με συντονιστή τον Δρ. Πέτρο Χρίστου. Το έργο προσβλέπει στην ενίσχυση της έρευνας στον κλάδο της Πολιτικής Μηχανικής στην Κύπρο, μέσω μιας συνεργασίας υψηλού επιπέδου με στόχο την κατανόηση των φυσικών καταστροφών και την αξιολόγηση των ευάλωτων σημείων σε κοινότητες. Το έργο αναμένεται ότι θα συνεισφέρει στην ουσιαστική διαχείριση της κατάστασης μετά από μια φυσική καταστροφή.

Σύμφωνα με τον Δρ. Χρίστου: «Η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα αυξανόμενο αριθμό καταστροφών λόγω φυσικών κινδύνων, όπως είναι οι σεισμοί, οι πλημμύρες και οι καταιγίδες. Συγκεκριμένες ενέργειες και προληπτικά μέτρα μπορούν να μειώσουν τις συνέπειες ενός τέτοιου περιστατικού. Σε αυτό το πλαίσιο, επιδιώκουμε να κατανοήσουμε τα κύρια στάδια μιας φυσικής καταστροφής και να λάβουμε μέτρα για τη μείωση των αρνητικών τους επιπτώσεων. Η χρηματοδότηση αυτή θα μας επιτρέψει να αναπτύξουμε περαιτέρω τις ερευνητικές μας δυνατότητες σε αυτόν τον τομέα, μέσω της δημιουργίας δεσμών με αντίστοιχους φορείς έρευνας σε άλλα κράτη μέλη.  Αναμένουμε ότι αυτό θα έχει γενικότερα θετική επίδραση στις δυνατότητες έρευνας και καινοτομίας της Κύπρου».

Το έργο ISTOS στοχεύει στην ανάπτυξη στενής συνεργασίας μεταξύ του Frederick Research Center, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και κορυφαίων αντίστοιχων ιδρυμάτων στην Ευρώπη για την ενίσχυση της έρευνας στον κλάδο της Πολιτικής Μηχανικής, ειδικότερα σε σχέση με την αξιολόγηση και διαχείριση των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών. Μέσω αυτής της επιστημονικής συνεργασίας υψηλού επιπέδου το προτεινόμενο κέντρο θα ενισχύσει την επιστημονική αριστεία και τις δυνατότητες καινοτομίας των συνεργαζόμενων Κυπριακών φορέων. Μέσω του έργου, θα δημιουργηθούν ισχυροί δεσμοί με δύο κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα διεθνώς στον τομέα αυτό, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ερευνητική Μονάδα SDGEE-ΑΠΘ) της Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Νάπολης Federico II (Κέντρο Μελέτης PLINIVS) της Ιταλίας.

Managing Natural Disasters and Building Safety in Cyprus
Creation of a “Center of Excellence”

The ISTOS project, coordinated by Frederick Research Center, was awarded a Horizon 2020 grant

Frederick Research Center is proud to announce that it has received a €900,000 grant under the call H2020-WIDESPREAD-05-2020 – Twinning, which promotes institutional networking and research collaboration in Europe. This grant is one of only two that have been recently awarded to Cyprus entities. The successful proposal, “ISTOS” (Center of Innovative Solutions for Building Safety), was selected from a total of 439 proposals that were submitted in this highly competitive program, which is part of Horizon 2020, Europe’s most ambitious program on research and innovation.

“ISTOS” is to be launched in November 2020 and is coordinated by Dr Petros Christou. The project seeks to strengthen the field of Civil Engineering research in Cyprus, through a high-level collaboration that will work towards understanding natural disasters, assessing the vulnerability of communities and thus leading to achievement of enhanced post-disaster management results.

According to Dr Christou, “Europe is experiencing an increasing number of disasters due to natural hazards, such as earthquakes, floods and storms. Actions and proactive measures can reduce the economic impact of a hazardous event. Within this context, we seek to understand the main stages of a disaster and take measures to lower their negative impact. This Twinning grant will allow us to further develop our research capabilities in this area through creating links with research-intensive counterpart institutions in other Member States and we expect positive impacts on the overall research and innovation potential of Cyprus.”

ISTOS aims at establishing a strong collaboration between Frederick Research Centre, the Cyprus University of Technology and their leading counterparts in Europe to strengthen the field of Civil Engineering research, especially as this relates to assessing and managing the effects of natural disasters. Through this high-level scientific collaboration, the Advanced Infrastructures and Materials laboratory of Frederick Research Center and the Large Structures laboratory of Cyprus University of Technology will support the “ISTOS Center of Excellence” that will enhance the scientific excellence and innovation capacity of the two institutions as well as raise the research profile of their staff.  Through the project, strong links will be created with two internationally leading research institutions in the field, namely the Aristotle University of Thessaloniki (Research Unit SDGEE-AUTH) of Greece and the University of Naples Federico II (PLINIVS Study Centre) of Italy.