Πανεπιστήμιο Frederick: Κάλεσμα σε φορείς για τη διατήρηση και διαχείριση του Δικτύου Natura 2000

Στο πλαίσιο του έργου «Πανδώτειρα»

Παρουσίαση για το Δίκτυο Natura 2000 και τη δυνατότητα συμμετοχής σε δράσεις του έργου «Πανδώτειρα» πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Frederick την Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου. Η παρουσίαση με θέμα «Natura 2000: Ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση ενδιαφερόμενων φορέων» έγινε στο πλαίσιο του έργου «Πανδώτειρα», στο οποίο συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Frederick και η Μονάδα Διατήρησης της Φύσης (ΜΔΦ - Nature Conservation Unit) του Πανεπιστημίου. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σ’ αυτό συμβάλλουν συνολικά 14 φορείς, με συντονιστή το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης, η οποία απευθυνόταν σε ενδιαφερόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς επικοινωνίας, έγινε αναφορά στο έργο «Πανδώτειρα» και στο Δίκτυο Natura 2000 και συζητήθηκαν οι δυνατότητες εμπλοκής και συμμετοχής των φορέων σε δράσεις σχετικές με τους στόχους του έργου. «Τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και οι φορείς επικοινωνίας μπορούν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της φύσης της Κύπρου και η εμπλοκή τους στις δράσεις του έργου ‘Πανδώτειρα’ θα αποτελέσει καταλυτικό παράγοντα στην επίτευξη των στόχων του» ανέφερε ο κ. Λεύκιος Σεργίδης, Εκτελεστικός Διευθυντής του Ιδρύματος Terra Cypria και κύριος ομιλητής στην παρουσίαση. Ο Δρ Κωνσταντίνος Κουνναμάς, Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου και Διευθυντής της Μονάδας Διατήρησης της Φύσης, σημείωσε πως στα πιο πάνω μπορούν να συμβάλουν επιστήμονες και ερευνητές διαφόρων ειδικοτήτων και όχι μόνο άτομα που σχετίζονται άμεσα με τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.

Στόχος του έργου «Πανδώτειρα» είναι η διατήρηση και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 που περιλαμβάνει προστατευόμενες φυσικές περιοχές για είδη χλωρίδας, πανίδας, πτηνών και οικοτόπων. Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Frederick σε αυτό το έργο είναι φυσικό επακόλουθο της πορείας και της δράσης του. Η Μονάδα Διατήρησης της Φύσης του Πανεπιστημίου, από την ίδρυσή της το 2005, εστιάζει στην προστασία των ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων ειδών, στη διατήρηση και διαχείριση των κυπριακών οικοτόπων και στη διαχείριση περιοχών με ιδιαίτερη οικολογική σημασία.