Μεγάλη επιτυχία του Προγράμματος Φαρμακευτικής με σημαντική αναγνώριση από την ΕΕ

Άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του φαρμακοποιού για τους απόφοιτους του προγράμματος σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μετά από έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητας (DG GROW) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει συμπεριλάβει το Πρόγραμμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Frederick στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά την αναγνώριση των Επαγγελματικών Προσόντων. Παρέχεται έτσι και επίσημα επαγγελματική αναγνώριση του προγράμματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ικανοποιεί όλες τις πρόνοιες ως προς το περιεχόμενο, τη χρονική διάρκεια και την αναλογία θεωρητικής/πρακτικής άσκησης. Ως εκ τούτου, οι απόφοιτοι/ες Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Frederick θα μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Frederick ιδρύθηκε το 2012 και είναι μέλος του European Association of Faculties of Pharmacy (ΕΑFP) και του International Pharmaceutical Federation (FIP). Το Πτυχίο Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Frederick είναι το πρώτο  Πρόγραμμα Φαρμακευτικής πανεπιστημιακού επιπέδου που αξιολογήθηκε και πιστοποιήθηκε στην Κύπρο από τον αρμόδιο φορέα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Πρόγραμμα βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 2005/36/ΕK, το Παράρτημα II του Νόμου 178(I)/2002, και στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 85/432/EK και 85/433/EK, και πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να εγγράφονται οι απόφοιτοί του ως φαρμακοποιοί στο Συμβούλιο Φαρμακευτικής Κύπρου. Παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση για την προετοιμασία επαγγελματιών φαρμακοποιών και επιστημόνων ειδικών στον τομέα φαρμάκων, με γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για επιτυχή επαγγελματική ενασχόληση στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα.