Σεμινάριο σε δικηγόρους και ασκούμενους με θέμα: Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Το Πανεπιστήμιο Frederick διοργανώνει σεμινάριο με θέμα: Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το οποίο θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος «Training for a European Area of Justice». Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 5, 6, 7 και 8 Δεκεμβρίου 2018, στο Πανεπιστήμιο Frederick (Νέο Κτίριο, 1ος Όροφος- Seminar Room 2).

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 50 δικηγόρους από την Κύπρο και την Ελλάδα (για τους οποίους θα καλυφθούν τα έξοδα μετάβασης και διαμονής). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και ασκούμενοι δικηγόροι.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Δηλώσεις συμμετοχής: +357 22 394 462

Το σεμινάριο εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου «Training for a European Area of Justice» του προγράμματος JUSTICE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο συμμετέχει ως συνεργάτης το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick και συντονιστής είναι το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου στη Θεσσαλονίκη. Στόχος του έργου είναι η συμβολή στην εδραίωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Δικαιοσύνης μέσω της αποτελεσματικής και συνεπούς εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ στους τομείς των θεμελιωδών δικαιωμάτων με ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω της ποινικοποίησής τους και της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο στόχος του έργου επιτυγχάνεται μέσω της επιμόρφωσης νομικών επαγγελματιών, ιδιαίτερα δικηγόρων και διαμεσολαβητών, οι οποίοι θα είναι σε θέση να επικαλούνται την αντίστοιχη κοινοτική νομοθεσία σε εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Πρόγραμμα Justice της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το πρόγραμμα Justice σκοπεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, βασισμένου στην αμοιβαία αναγνώριση και την αμοιβαία εμπιστοσύνη και επικεντρώνεται στους ακόλουθους τομείς:

(α) ζητήματα δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις,

(β) δικαστική κατάρτιση με στόχο τη δημιουργία μιας κοινής νομικής και δικαστικής κουλτούρας,

(γ) αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των θυμάτων εγκληματικών πράξεων και των διαδικαστικών δικαιωμάτων κατά τις ποινικές διαδικασίες και

(δ) πρωτοβουλίες στον τομέα της πολιτικής για τα ναρκωτικά.

Πρόσκληση

Πρόγραμμα