Στο Πανεπιστήμιο Frederick το 2ο Παγκύπριο Συνέδριο της OMEP Κύπρου με Διεθνή Συμμετοχή με θέμα: ΤΕΧΝΗ, ΠΑΙΓΝΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ

Το Πανεπιστήμιο Frederick θα φιλοξενήσει το 2ο Παγκύπριο Συνέδριο της Επιτροπής OMEP Κύπρου, με Διεθνή Συμμετοχή, με θέμα «ΤΕΧΝΗ, ΠΑΙΓΝΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ». Το Συνέδριο διοργανώνεται από την Επιτροπή OMEP Κύπρου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick, και θα πραγματοποιηθεί στις 16-17 Νοεμβρίου, 2018.

Η Επιτροπή OMEP Κύπρου είναι Μέλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Πρώτης Αγωγής και Εκπαίδευσης (OMEP), μιας Οργάνωσης που ιδρύθηκε πριν 70 χρόνια, με στόχο να υποστηρίζει και να προωθεί τα δικαιώματα του παιδιού με ιδιαίτερη έμφαση στο δικαίωμα για φροντίδα και εκπαίδευση των παιδιών σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από φυλή, φύλο, θρησκεία, εθνικότητα ή κοινωνική προέλευση.

Το θέμα και οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου προέκυψαν από τη γενική παραδοχή ότι οι συνθήκες Πρώτης Αγωγής και Εκπαίδευσης συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση της ολόπλευρης ανάπτυξης των παιδιών, μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό περιβάλλον. Ειδικότερα, η τέχνη, και γενικά οι εικαστικές προσεγγίσεις μάθησης, καθώς και το παιχνίδι, θα πρέπει να αποτελούν βασικούς πυλώνες ανάπτυξης προγραμμάτων πρώτης αγωγής και εκπαίδευσης. Οι προφορικές ερευνητικές ανακοινώσεις, τα εργαστήρια, και οι παρουσιάσεις καλών πρακτικών του Συνεδρίου αφορούν, μεταξύ άλλων, στις νέες διδακτικές μεθόδους στην πρώτη αγωγή και εκπαίδευση, στις εικαστικές διαθεματικές προσεγγίσεις μάθησης, καθώς και στο παιγνίδι και τη σημασία του στην ανάπτυξη του παιδιού.

Το συνέδριο απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς, ερευνητές, επιστήμονες, νηπιαγωγούς, σε εκπαιδευτικούς πρώτης σχολικής ηλικίας, εκπαιδευτικούς ειδικής και ενιαίας εκπαίδευσης, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, και σε εργαζόμενους στον πολιτισμό.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Συνεδρίου