Πρώτη Εκπαιδευτική Δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Έργου «Development of an Entrepreneurial MindSet in Higher Education» με συντονιστή το Παν. Frederick

Τριάντα φοιτητές και φοιτήτριες από πέντε Ευρωπαϊκές χώρες θα λάβουν μέρος στην πρώτη Εκπαιδευτική Δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού έργου «Ανάπτυξη Επιχειρηματικού μυαλού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λευκωσία μεταξύ 21 και 25 Οκτωβρίου 2019.

Το έργο “Development of an Entrepreneurial MindSet In Higher Education”, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΙΔΕΠ και το Πρόγραμμα Erasmus+ συντονίζεται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Frederick και βρίσκεται στον δεύτερο χρόνο υλοποίησής του. Το Έργο στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής σκέψης των φοιτητών/τριών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και των σπουδαστών/τριών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς, EntreComp, η επιχειρηματικότητα είναι μία από τις οκτώ δεξιότητες-κλειδιά που κάθε Ευρωπαίος/α πρέπει να κατέχει για να μπορεί να ζει και να εργάζεται στην Ευρώπη. Μέσω αυτού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς, το Έργο στοχεύει στην σύνδεση της επιχειρηματικότητας με την εκπαίδευση και την εργασία.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας οι φοιτητές και φοιτήτριες θα συμμετέχουν σε εργαστήρια και θα παρακολουθήσουν μαθήματα από ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες από Κύπρο, Αυστρία και Ελλάδα σε θέματα που άπτονται καινοτόμων τεχνολογιών, σχεδιασμού, μάρκετινγκ, διαχείριση έργων, επιχειρηματικότητας  και άλλων συναφών θεμάτων.

H κοινοπραξία του Έργου περιλαμβάνει τους ακόλουθους επτά εταίρους: Πανεπιστήμιο Frederick (Συντονιστής), FH Joanneum University of Applied Science (Αυστρία), Industry Disruptors Game Changers (Ελλάδα), Εκπαιδευτικός Οργανισμός Δήμητρα (Ελλάδα), Mediterranean Management Center (Κύπρος), University of Nova Gorica (Σλοβενία), και Metropolia University of Applied Sciences (Φινλανδία).

Η δεύτερη Εκπαιδευτική Δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού έργου «Ανάπτυξη Επιχειρηματικού μυαλού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» που θα φιλοξενήσει τους ίδιους φοιτητές και φοιτήτριες θα γίνει στην Σλοβενία μεταξύ 9 και 13 Δεκεμβρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Δραστηριότηταμπορείτε να απευθυνθείτε στην συντονίστρια τoυ Έργου Δρ Πετρούλα Μαυρικίου στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


First Learning Activity of the European Project «Development of an Entrepreneurial MindSet in Higher Education»

Thirty students from five European countries will take part in the first Learning Activity of the European project «Development of an Entrepreneurial MindSet in Higher Education» that will take place between 21 and 25 October 2019, at Frederick University in Nicosia.

The project "Development of an Entrepreneurial MindSet In Higher Education", which is funded by the Foundation for the Management of European Lifelong Learning Programmes  and the Erasmus+ programme, is coordinated by the Department of Business Administration of Frederick University and is in its second year of implementation. The project aims to develop an entrepreneurial mindset in students of Higher Education (ΗΕ) and Vocational Education and Training (VET).

According to the European framework of reference, EntreComp, entrepreneurship is one of the eight key competences that every European needs to possess in order to be able to live and work in Europe. Through this European framework of reference, the project aims to link entrepreneurship with education and work. During this week the students will participate in workshops and attend classes offered by academics and professionals coming from Cyprus, Austria and Greece on topics related to innovative technologies, design, marketing, project management, entrepreneurship and other related issues.

The project consortium consists of the following seven partners: Frederick University (Coordinator), FH Joanneum University of Applied Science (Austria), Mediterranean Management Center (Cyprus), Metropolia University of Applied Sciences (Finland), Industry Disruptors Game Changers (Greece), Dimitra Educational Organization (Greece), and University of Nova Gorica (Slovenia).

The second educational activity of the European project «Development of an Entrepreneurial MindSet in Higher Education» that will host the same students will take place in Slovenia between 9 and 13 December 2019.

For more information, contact the coordinator of the project Dr Petroula Mavrikiou at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..