Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ήρωες της πρώτης γραμμής!

Η πανδημία COVID-19 έφερε στο προσκήνιο την αξία της υγείας, της ποιότητας ζωής, της παιδείας, του χρόνου και των ιδανικών. Μας έκανε να αντιληφθούμε ότι πλέον δεν ανήκουμε στην τοπική αλλά σε μια παγκόσμια κοινότητα, να αλλάξουμε συνήθειες και τρόπο ζωής για την προστασία, την προσαρμογή, την επιβίωσή μας και να αναθεωρήσουμε προτεραιότητες στη ζωή μας.

Ο ρόλος των λειτουργών υγείας εκτιμήθηκε όσο ποτέ άλλοτε. Η κοινότητα του Πανεπιστημίου Frederick, μέσα από αυτό το βίντεο, στέλνει το δικό της μήνυμα σε όλους τους ήρωες της πρώτης γραμμής που επανδρώνουν τον τομέα της υγείας: Ένα μεγάλο ευχαριστώ σ' αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν καθημερινά τη μάχη για να είμαστε εμείς υγιείς, και ένα ακόμα ευχαριστώ στους εκατοντάδες αποφοίτους των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων των Τμημάτων Νοσηλευτικής και Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου που μας κάνουν καθημερινά περήφανους!

Η έννοια του «φροντίζειν» απαιτεί περισσότερο από κάθε άλλη φορά δύο πράγματα, εξειδικευμένες γνώσεις και ανθρωπιά. Όπως έχει αποδειχτεί μέχρι τώρα, κανένα από τα δύο δεν λειτουργεί ανεξάρτητα.

Γι’ αυτό και η Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Frederick έχει στόχο να αναπτύξει επαγγελματίες στους τομείς της υγείας, εφοδιασμένους με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να υπηρετήσουν σωστά το λειτούργημα που θα ακολουθήσουν. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την ποιοτική διδασκαλία, την έρευνα, και τη συστηματική εμπλοκή των φοιτητών σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση.

Η Σχολή προσφέρει δύο προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, στη Γενική Νοσηλευτική και τη Φαρμακευτική, τα οποία παρέχουν και τις ανάλογες επαγγελματικές αναγνωρίσεις. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, η Σχολή προσφέρει ένα εύρος μεταπτυχιακών ειδικοτήτων που σχετίζονται με τα βασικά πτυχία, καθώς επίσης και καινοτόμα προγράμματα που συνδυάζουν τον τομέα της Υγείας με αυτόν της Διοίκησης.

Επιπρόσθετα, όλα τα Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick αναγνωρίζονται από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ, τον επίσημο φορέα αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων  της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο Frederick έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) της Ελλάδας ως ομοταγές ίδρυμα προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι.

Μάθε περισσότερα για τα προγράμματα σπουδών της Σχολής Επιστημών της Υγείας εδώ.