Διαδικτυακό πρόγραμμα κατάρτισης για την περιβαλλοντική προστασία λιμενικών περιοχών

Στο πλαίσιο του έργου ECOPORTIL με βασικό εταίρο το Frederick Research Center

English text follows

Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ECOPORTIL, το Frederick Research Center διοργανώνει διαδικτυακό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για το προσωπικό των λιμανιών και των γειτονικών παράκτιων ζωνών, με σκοπό την ενίσχυση των μέτρων που εφαρμόζονται για την πρόληψη της ρύπανσης και την προστασία των θαλάσσιων πόρων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στο λιμενικό προσωπικό, αξιωματικούς πλοίων, υπαλλήλους ναυτιλιακών εταιρειών, νέους επαγγελματίες, φοιτητές πανεπιστημίου και απόφοιτους του τομέα της λιμενικής και παράκτιας διαχείρισης.

Περιλαμβάνει σειρά μαθημάτων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως: Ποιότητα Αέρα, Σχέδια Οικολογικής Διαχείρισης & Ελέγχου (EMAS), Οικολογική Χαρτογράφηση σε Λιμένες, Διαχείριση Υδάτων Έρματος, Θαλάσσια Ρύπανση και Πετρελαιοκηλίδες, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις σε Λιμένες, Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στα Λιμάνια, Ενεργειακή απόδοση και Κλιματική Αλλαγή, και Διαχείριση Αποβλήτων. Η θεματολογία αυτή ανταποκρίνεται στις ανάγκες κατάρτισης που εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων των διαχειριστών του έργου με λιμάνια, ακτοφύλακες και άλλες αντίστοιχες αρχές στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Αλβανία.

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο από τις 18 Μαΐου 2020 και τα μαθήματα παραδίδονται διαδικτυακά. Η μαθησιακή διαδικασία έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να παρέχει στους επαγγελματίες του χώρου ευκαιρίες περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισης, που να προσαρμόζονται στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Η επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων οδηγεί σε πιστοποίηση που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Δεν υπάρχουν χρεώσεις για τα μαθήματα ή για την πιστοποίηση.

Για εγγραφή, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του έργου: http://www.ecoportil.eu/e-learning/

Το έργο ECOPORTIL είναι συνολικού προϋπολογισμού αξίας 850.567,41€ και χρηματοδοτείται από το διακρατικό πρόγραμμα συνεργασίας Interreg V-B “Balkan-Mediterranean 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (European Regional Development Fund - ERDF) και τα Εθνικά Ταμεία των συμμετεχόντων χωρών. 

Συντονιστής του έργου είναι το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, ενώ οι υπόλοιποι συνεργαζόμενοι φορείς, εκτός από το Frederick Research Center, είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η Βουλγαρική Εταιρεία Λιμενικών Υποδομών, το Εθνικό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας και Υδρολογίας Βουλγαρίας και το Ινστιτούτο Μεταφορών Αλβανίας.

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας σε λιμένες και παράκτιες περιοχές μέσα από την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων που αφορούν στη Νομοθεσία, στο πλαίσιο της Αειφόρου Γαλάζιας Ανάπτυξης της στρατηγικής Ευρώπης 2020. Συγκεκριμένα, επιδιώκει να βελτιώσει την περιβαλλοντική ποιότητα των λιμανιών και των παράκτιων περιοχών ενισχύοντας τη βιωσιμότητά τους, μέσα από τη χρήση καινοτόμων εργαλείων και μεθόδων για την επιμόρφωση και κατάρτιση των εμπλεκόμενων φορέων, ως μέσο πρόληψης της μόλυνσης και προστασίας των φυσικών θαλάσσιων πόρων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, στείλτε email στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.ecoportil.eu

 

Online Training Courses on the environmental protection of port areas


As part of the ECOPORTIL (Environmental Protection of Areas Surrounding Ports using Innovative Learning Tools for Legislation) project, Frederick Research Centre organises a series of training courses for personnel at the ports and nearby coastal zones to enhance measures that are in place to prevent pollution and preserve marine resources.

The courses are of particular relevance to port personnel, ships’ officers, employees of shipping companies, young professionals and University students and recent graduates in the field of port and coastal management.

They cover a wide range of topics, such as: Air Quality, Eco Management & Audit Schemes (EMAS), Eco-Mapping in Ports, Ballast Water Management, Marine Pollution & Oil Spills, Environmental Impact in Ports, Environmental Management Systems at Ports, Energy Efficiency and Climate Change, Waste Management. These topics address training needs identified and recorded during the project discussions with ports, coast guards and other respective authorities in Greece, Bulgaria, Cyprus and Albania.

The courses are available from 18th May 2020 and are delivered online. The learning process has been designed in a modular manner, allowing busy professionals to fit their education and training needs around their work schedule. Successful completion of the courses leads to a Certification awarded by the University of Ioannina. There are no fees for the courses or for the certification.

For registration, all interested parties should visit the project website: http://www.ecoportil.eu/e-learning/

ECOPORTIL (Environmental Protection of Areas Surrounding Ports using Innovative Learning Tools for Legislation) is an INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020 Project. The project is coordinated by the University of Ioannina, while other partners, in addition to Frederick Research Center, include the University of the Aegean, the Bulgarian Port Infrastructure Company, the Bulgarian National Institute of Meteorology and Hydrology in Bulgaria and the Albanian Institute of Transport.

The project aims at enhancing environmental protection of areas surrounding ports and coastal areas through the development of innovative learning tools for legislation in the context of the Europe 2020 Sustainable Blue Development Strategy. In particular, it seeks to improve the environmental quality of ports and coastal areas by enhancing their sustainability, through the use of innovative tools and methods to train the stakeholders as a mean of preventing pollution and protecting marine life.

For more information on the project, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or visit ECOPORTIL website: http://www.ecoportil.eu/