Ανακοίνωση για τις εξετάσεις Β’ εξεταστικής του Πανεπιστημίου Frederick

Το Πανεπιστήμιο Frederick ανακοινώνει ότι οι εξετάσεις της Β’ εξεταστικής του ακαδημαϊκού έτους 2019-20 που προγραμματίζονται για τον Σεπτέμβριο του 2020 θα διεξαχθούν με ψηφιακές μεθόδους στη βάση της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου για τις εξετάσεις του Εαρινού εξαμήνου (σύνδεσμος).

Το Πανεπιστήμιο, ανέκαθεν είχε και έχει ως πρώτο μέλημά του την ασφάλεια και υγεία της κοινότητάς του. Έτσι, λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας που προκαλεί η πανδημία και των σημερινών περιοριστικών μέτρων που εφαρμόζονται, για την προστασία των φοιτητών αλλά και του διδακτικού προσωπικού που θα έπρεπε να ταξιδέψει για σκοπούς επιτήρησης, πάρθηκε η πιο πάνω απόφαση.

Η έναρξη της Β Εξεταστικής για τα δια ζώσης προγράμματα σπουδών μεταφέρεται από την Παρασκευή, 4 Σεπτέμβριου στις 9 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη μέχρι και την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου.

Οι ημερομηνίες των εξετάσεων για τα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών  παραμένουν ως έχουν ανακοινωθεί καθώς και η καταληκτική ημερομηνία εγγραφής στα εξεταζόμενα μαθήματα (24 Αυγ. 2020).

Παράλληλα, μέχρι τις 4  Σεπ. οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί θα ενημερωθούν σε σχέση με την ακριβή μορφή εξέτασης που θα διεξαχθεί:

  1. γραπτή εξέταση επιτηρούμενη διαδικτυακά
  2. προφορική εξέταση μέσω τηλεδιάσκεψης
  3. εξέταση σε μορφή εργασίας περιορισμένου χρόνου (take-homeexam)

Οδηγίες σε σχέση με διαδικαστικά θέματα θα σταλούν από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

Σημειώνεται ότι η πιο πάνω απόφαση βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις αποφάσεις του Φορέα ΔΙΠΑΕ που εποπτεύει την λειτουργία του Πανεπιστημίου αλλά και σώματα ακαδημαϊκής αναγνώρισης όπως, π.χ. ο ΔΟΑΤΑΠ στην Ελλάδα.

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα της Β Εξεταστικής 2020

Nicosia
Limassol

 

Announcement for the 2nd Examination Period – September 2020

Frederick University announces that the 2nd examination period for the academic year 2019-20, scheduled for September 2020, will be conducted online based on the relevant decision taken by the Senate for the exams of the Spring semester (link).

The University’s first concern is the safety and the health of its community. The above decision was made due to the continuing uncertainty caused by the pandemic and the current restrictive measures, in order to protect the students and the teaching staff who would travel for invigilation purposes.

For the conventional programs of study, the examination period is being deferred from Friday September 4th to Wednesday September 9th, until Wednesday 16th of September.

Students who have already proceeded with their registration, will be informed, in relation to the type of their exam:

  1. Examination with online invigilation
  2. Oral examination via video conference (zoom)
  3. Take home exam

Further instructions regarding the procedure will be sent by Studies and Student Welfare Service.

The above decision is in full agreement with the instructions and decisions of the Cyprus Agency of Quality Assurance and Accreditation in Higher Education (DIPAE), that monitors the University’s operation as well as bodies which are responsible for the academic recognition of titles awarded, e.g DOATAP in Greece.

The Summer 2020 examination timetable can be found below

Nicosia
Limassol