Υλοποίηση Σύμβασης Τμήματος Περιβάλλοντος από Πανεπιστήμιο Frederick για καταγραφή αποβλήτων τροφίμων στην Κύπρο

Υπογράφηκε πρόσφατα συμφωνία μεταξύ του Πανεπιστημίου Frederick και του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για την παροχή υπηρεσιών μέτρησης και καταγραφής της ποσότητας των αποβλήτων τροφίμων σε διάφορα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού στην Κύπρο. Η ανάθεση υλοποίησης της σύμβασης στο Πανεπιστήμιο Frederick πραγματοποιήθηκε κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού τον οποίο διοργάνωσε το Τμήμα Περιβάλλοντος. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 12 μήνες και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2021.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης, το Πανεπιστήμιο Frederick θα προχωρήσει στον καθορισμό και ετοιμασία μεθοδολογίας καταγραφής των αποβλήτων τροφίμων στην Κύπρο ανά στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, καθώς και στη διερεύνηση, καταγραφή και καταμέτρηση ετήσιων στοιχείων. Παράλληλα το Πανεπιστήμιο Frederick θα καταρτίσει το μητρώου αποβλήτων τροφίμων της Κυπριακής Δημοκρατίας, και θα συντάξει έκθεση ποιοτικού ελέγχου για τα επίπεδα αποβλήτων τροφίμων.

Οι βασικοί εμπειρογνώμονες του Πανεπιστημίου Frederick, οι οποίοι θα επιβλέψουν την υλοποίηση της σύμβασης, είναι ο Επίκουρος Καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής Δρ. Πάρις Φωκαΐδης και η ερευνήτρια και επισκέπτης Λέκτορας της Πολυτεχνικής Σχολής Δρ. Αγγελική Κυλίλη.

Η Δρ. Κυλίλη ανέφερε: «Η εν λόγω σύμβαση είναι εξαιρετικά σημαντική, καθότι το έργο εντάσσεται στις συμβατικές υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα διαχείρισης των αποβλήτων». Η Δρ. Κυλίλη σημείωσε επίσης ότι στην Κύπρο υπάρχουν αρκετές προοπτικές στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων τροφίμων, οι οποίες δυνητικά μπορούν να συνδράμουν στη δημιουργία δικτύων κυκλικής οικονομίας αλλά και στην υιοθέτηση αειφόρων πολιτικών διαχείρισης. Παράλληλα η δημιουργία του μητρώου αποβλήτων τροφίμων δίνει τη δυνατότητα καθιέρωσης νέων αγορών στο νησί, και ενισχύει τις πολιτικές διαχείρισης αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας.

Η ανάθεση στο Πανεπιστήμιο Frederick της σύμβασης για την καταγραφή των επιπέδων των απόβλητων τροφίμων στην Κύπρο αποτελεί συνέχεια της μιας σειράς άλλων συμβάσεων για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τον δημόσιο τομέα στο αντικείμενο της διαχείρισης αποβλήτων, τις οποίες το Πανεπιστήμιο υλοποίησε επιτυχώς τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά αναφέρονται η Σύμβαση 08/2017 για τη μείωση και αξιοποίηση βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων στην Κύπρο, καθώς και η Σύμβαση 06/2017 για την εφαρμογή ορθολογικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων στον δημόσιο τομέα τις οποίες το Πανεπιστήμιο Frederick ολοκλήρωσε επιτυχώς. Μέσα από την υλοποίηση των έργων αυτών, το Πανεπιστήμιο Frederick έχει αναπτύξει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για υλοποίηση έρευνας και διδασκαλίας στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, ένα τομέα ο οποίος θεωρείται καίριος για τη διασφάλιση συνθηκών αειφόρου ανάπτυξης, αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην Κύπρο.