Προκήρυξη Θέσεων Ακαδημαϊκού Προσωπικού στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

To Πανεπιστήμιο δέχεται αιτήσεις από υποψήφιους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση των πιο κάτω ακαδημαϊκών θέσεων:

• Δύο (2) θέσεις ΔΕΠ  στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα σε ένα από τα πιο κάτω γνωστικά αντικείμενα: 

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα εδρεύουν στην πανεπιστημιούπολη της Λεμεσού.

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Για όλες τις πιο πάνω θέσεις απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών σχετικού με το αντικείμενο της θέσης και συναφές διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο.

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και όλα τα απαιτούμενα προσόντα για τις πιο πάνω βαθμίδες μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: http://www.frederick.ac.cy/quick-links/careers

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τις πιο πάνω θέσεις είναι η 31η Αυγούστου, 2021.

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.