ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021 / FALL 2021 UPDATED EXAMS SCHEDULE

Αφορά στα δια ζώσης προγράμματα σπουδών

Applies to conventional programs of students

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε το αναθεωρημένο πρόγραμμα των διαδικτυακών εξετάσεων για τη Λευκωσία και για τη Λεμεσό. Στον πίνακα εμφανίζονται οι κωδικοί των μαθημάτων και ο τύπος εξέτασης για κάθε μάθημα.

The following links provide the overall online examination timetable for the Nicosia and Limassol campus. The table shows the course code and the corresponding Exam Type.