Λειτουργία Πανεπιστημίου για το εαρινό εξ.2022 / University Operations for spring 2022 semester

English text below

Απόφαση της Συγκλήτου Παν. Frederick: Με φυσική παρουσία η διδασκαλία το εαρινό εξάμηνο 2022

Ανακοίνωση: 31 Ιανουαρίου, 2022

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Frederick, κατά τη συνεδρίασή της στις 31 Ιανουαρίου 2022, αποφάσισε τα πιο κάτω σχετικά με τη λειτουργία του εαρινού εξαμήνου 2022: 

  1. Η εκπαιδευτική διαδικασία, για τα συμβατικά προγράμματα σπουδών, θα πραγματοποιείται με τη φυσική παρουσία διδασκόντων και διδασκομένων.
  2. Οι εργαστηριακές ασκήσεις θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται, όπως και το χειμερινό εξάμηνο 2021, δια ζώσης και με τη φυσική παρουσία διδασκόντων και διδασκομένων, εφαρμόζοντας το ειδικό πρωτόκολλο Ασφάλειας και Υγείας για τις Εργαστηριακές Υποδομές.
  3. Κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων, θα ενσωματώνονται πρακτικές μεικτής εκπαίδευσης, αξιοποιώντας τις υβριδικές αίθουσες του Πανεπιστημίου και άλλα τεχνολογικά και ψηφιακά εργαλεία ώστε να παρέχεται η απαιτούμενη ευελιξία σε σχέση με τα ευμετάβλητα επιδημιολογικά δεδομένα και να είναι δυνατή η απαραίτητη στήριξη όλων των μελών της κοινότητάς μας. Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω μέθοδοι διδασκαλίας λειτουργούν επικουρικά ως προς την εκπαιδευτική διαδικασία και πάντα εντός των αποφάσεων του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας.
  4. Το Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας του Πανεπιστημίου θα κοινοποιήσει μέσα στις επόμενες μέρες επικαιροποιημένο Ειδικό Πρωτόκολλο και όλες τις σχετικές διαδικασίες που αφορούν στην είσοδο στο Πανεπιστήμιο των φοιτητών/-τριών, των μελών του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού και των επισκεπτών.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου δεσμεύεται ότι θα παρακολουθεί τα επιδημιολογικά δεδομένα και τις αποφάσεις των αρμοδίων φορέων του κράτους και θα αναπροσαρμόζει και επικαιροποιεί, όπου αυτό απαιτείται ή/και επιβάλλεται, τις όποιες σχετικές αποφάσεις που θα αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και στα μέτρα ασφάλειας και υγείας.

Senate’s Decision: Spring 2022 semester resumes in-person

Announcement: Jan 31, 2022

The University’s Senate, during its assembly on January 31, 2022, decided the following regarding the operations of the spring 2022 semester:

  1. All learning activities, for conventional programs of study, will resume in-person with the physical presence of both faculty members and students.
  2. Lab exercises will continue to take place in-person, as in the previous semester, while implementing the relevant ‘Lab Health & Safety Protocols’.
  3. Hybrid methods will be integrated in all teaching and learning activities utilizing the University’s hybrid classrooms and other technological and digital tools, in order to be able to accommodate to the changing epidemiological data and to be able to support all members of our community. These teaching methods are only used as complementary to the educational process and always in accordance to the regulatory framework.
  4. The University’s Health and Safety Office will post in the following days the updated Health and Safety protocol and all the procedures in relation to the entry of students, staff and visitors in University premises.

The University’s Senate will monitor developments around Covid-19 and any decisions made by the appropriate State authorities and will adjust, as needed, the educational process and health and safety protocols.