Ενημέρωση Γραφείου Ασφάλειας και Υγείας για τη Λειτουργία του Πανεπιστημίου – Μάιος 2022

Με βάση το τελευταίο περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 19) του 2022, το Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας του Πανεπιστημίου Frederick,  σας ενημερώνει για τα πιο κάτω, που αφορούν την λειτουργία του μέχρι την 15η Μαΐου:

  1. Η χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου είναι υποχρεωτική για όλα τα πρόσωπα έξι ετών και άνω, σε εσωτερικούς χώρους.
  2. Επιτρέπεται η πληρότητα των αιθουσών διδασκαλίας των Ιδρυμάτων μέχρι και το μέγιστο τα δύο τρίτα (2/3) της χωρητικότητάς τους (ισχύουν οι αριθμοί που είναι αναρτημένοι στις πόρτες των αιθουσών διδασκαλίας).
  3. Την παρούσα περίοδο ο Κανονισμός που είναι σε ισχύ για το SafePass είναι ο Κανονισμός 65(3), όπου για φοιτητές απαιτείται:

             (α) η επίδειξη εν ισχύ πιστοποιητικού ολοκληρωμένου εμβολιασμούγια την ασθένεια του COVID-19, ή εν ισχύ πιστοποιητικού ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19, ή
             (β) η επίδειξη πιστοποιητικού αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών.

Ο έλεγχος των safepass των φοιτητών που προσέρχονται για παρακολούθηση (μάθημα/εργαστήριο) θα διεκπεραιώνεται αποκλειστικά στις αίθουσες διδασκαλίας/ εργαστήρια από τους διδάσκοντες. Ο έλεγχος των safepass των φοιτητών που προσέρχονται στο Πανεπιστήμιο για εξυπηρέτηση από τις διοικητικές υπηρεσίες θα γίνεται από το διοικητικό προσωπικό.

Όλα τα άτομα θα πρέπει να προσκομίζουν το ψηφιακό πιστοποιητικό EUDCC (ακόμη και για pcr ή rapid tests) και οφείλουν να φέρουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, ως πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμο όταν αυτό ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές ή εξουσιοδοτημένο άτομο βάσει του εκάστοτε εν ισχύι περί Λοιμοκαθάρσεως Διατάγματος.

  1. Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19 είναι 90 ημέρες από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής θετικής διάγνωσης.

 

Kindly be informed that according to the revised Decree (No.19) of 2022 concerning the (Measures to Prevent the Spread of the Coronavirus COVID-19) announced by the Ministry of Health and applicable until 15/05/2022, the Health & Safety Office would like to inform you that:

  1. The use of protective face masks is mandatory for all persons over six years old, indoors.
  2. The operation with physical presence of Higher and Tertiary Education Institutions is allowed a maximum capacity of up to two thirds (2/3) in teaching rooms (numbers indicated on doors apply).
  3. According to current Regulation 65(3) concerning possession of Safe Pass by students, the following apply:

             (α) The presentation of a valid certificate of completed vaccination for COVID-19, or a valid certificate of recovery from COVID-19; or
             (b) The presentation, for persons 6 years of age and older, of a certificate of a negative laboratory test (PCR) or rapid antigen detection test for COVID-19, with the sampling having been performed within 72 hours.

Possession of valid safepass by students attending classes and labs will be carried out exclusively in the teaching rooms/ laboratories by teaching staff and for those visiting the University premises for other reasons, checks will be carried out by administrative staff.

All people should have with them the digital certificate EUDCC (for pcr & rapid tests too) and must carry with them their identity card or passport and present it to the competent authorities upon request.

  1. The period of validity of the certificate of recovery from Covid-19 shall be 90 days from the date of sampling of the initial positive diagnosis.