Δωρεάν Προπαρασκευαστικά Μαθήματα και Δραστηριότητες Προσαρμογής για όλο τον μήνα Σεπτέμβριο! / Free Preparatory Courses and Induction Activities during September

*English text below

Αγαπητοί φοιτητές και αγαπητές φοιτήτριες,

Καλωσορίσατε στο Πανεπιστήμιο Frederick!

Ο πρώτος χρόνος φοίτησης θεωρείται ίσως ο πιο καθοριστικός για την επιτυχημένη πορεία των φοιτητών /-τριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του πρώτου έτους είναι η επιτυχής μετάβαση και προσαρμογή του/της φοιτητή/-τριας από το Λύκειο / Στρατό στο Πανεπιστήμιο. Εμείς, στο Πανεπιστήμιο Frederick, θέλοντας να διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την ακαδημαϊκή σας επιτυχία, πέραν από τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που παρέχουμε σε όλους/-ες τους/τις φοιτητές / -τριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, προσφέρουμε επιπλέον δραστηριότητες, πριν από την έναρξη των μαθημάτων που στοχεύουν στην ομαλή μετάβαση των νεοεισερχόμενων φοιτητών/-τριών από τη Μέση στην Ανώτερη Εκπαίδευση.

I. Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα 5 – 29 Σεπτεμβρίου, 2022

 Το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν σε νεοεισερχόμενους /-ες φοιτητές/-τριες και περιλαμβάνει:

  • Φρεσκάρισμα γνώσεων : Δωρεάν εντατικά μαθήματα όπως Αγγλικά, Μαθηματικά, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Φυσική και άλλα σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών σου.
  • Εργαστήρια ενδυνάμωσης: Εργαστήρια για ανάπτυξη ακαδημαϊκών και άλλων δεξιοτήτων που θα σου δώσουν κάποια βασικά εργαλεία για  την προσαρμογή σου στο Πανεπιστήμιο.
  • Ψυχαγωγικές και Αθλητικές δραστηριότητες όπου θα έχεις την ευκαιρία να ανακαλύψεις , να επικοινωνήσεις και φυσικά να διασκεδάσεις!

Η πρώτη μέρα έναρξης των προπαρασκευαστικού προγράμματος είναι η Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 10:00.

Έντυπο δραστηριοτήτων για νεοεισερχόμενους/-ες φοιτητές/-τριες*

ΙΙ. Mέρα Υποδοχής και Ενημέρωσης: 28-29 Σεπτεμβρίου, 2022

Όλοι/-ες οι νεοεισερχόμενοι/-ες φοιτητές/ -τριές αναμένεται να συμμετέχουν στη Μέρα Υποδοχής και Ενημέρωσης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα ενημερωθείτε για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη φοίτησή σας και τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, θα συναντηθείτε με το διδακτικό προσωπικό του Τμήματός σας όπου θα ενημερωθείτε για το πρόγραμμα σπουδών στο οποίο θα φοιτήσετε και, τέλος, θα δηλώσετε τα μαθήματα που θα παρακολουθήσετε το Χειμερινό εξάμηνο και θα παραλάβετε το ωρολόγιό σας πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της Μέρας Υποδοχής και Ενημέρωσης θα ανακοινωθούν στην πορεία.

ΙΙΙ. Έναρξη μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου 2022,  Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2022

Τα μαθήματα ξεκινούν τη Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου. Δες εδώ το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του έτους 2022-23 και ενημερώσου για τις σημαντικές ημερομηνίες του εξαμήνου.

*Οποιαδήποτε δραστηριότητα του Προγράμματος Υποδοχής και Προσαρμογής Νεοεισερχόμενων Φοιτητών ενδέχεται να ακυρωθεί ή να αναπροσαρμοστεί και να προσφερθεί με τη χρήση ψηφιακών μεθόδων χωρίς τη φυσική παρουσία των φοιτητών/τριών  σε περίπτωση που τα δεδομένα σε σχέση με την πανδημία διαφοροποιηθούν και ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες και συστάσεις των αρμόδιων Φορέων.Dear Students,

Welcome to Frederick University!

The first year of study is perhaps considered the most important for the successful path of a student in higher education. One of the biggest challenges of the first year is the successful transition and adjustment of the student from high school / Army to the University. We, at Frederick University, want to ensure the academic success of each student. Therefore, in addition to the support services we provide to all students during their studies, we offer additional activities before the beginning of the academic year in order to help make the transition from Secondary to Higher Education be as smooth as possible.

Ι. Preparatory Programme: 5-29 September, 2022

The Preparatory Program is offered free of charge to incoming students and includes:

  • Refresh your knowledge: Free intensive courses such as English, Mathematics, Architectural Design, Physics and others according to your study program.
  • Empowerment workshops: Workshops for the development of academic and other skills that will give you some basic tools for your adaptation to the University.
  • Recreational and Sports activities where you will have the opportunity to discover, communicate and of course have fun!

The first day of the preparatory program is Monday, September 5, at 10:00.

Flyer of preparatory programme*

II. First Year Orientation Days: 28-29 September 2022

All Fall 2022 new students are expected to participate in the Orientation Day. During the Orientation you will have the opportunity to meet with faculty members of your Department and with Student Welfare Service representatives. In addition, on the same day you will register to your Fall 2022 classes and gain access to your semester timetable.

The final Orientation Schedule will be posted online soon.

III. Start of Fall 2022 semester

Fall 2022 classes begin on Monday, October 3, 2023.  View the 2022-2023 Academic Calendar here in order to find out the important semester dates and deadlines.

* Any of the activities included in the Induction and Orientation Programme may be cancelled or offered remotely according to travel restrictions and relevant guidelines issued by the appropriate Authorities in regards to Covid-19.